• Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem www.miedzianka.com

Sprzedającym jest firma MIEDZIANKA Joanna Kulesza,

z siedzibą w Łodzi 94-046ul. Armii Krajowej 54 lok. 10, zarejestrowana pod numerem NIP: 7292471080, Regon: 364751550 zwana także zamiennie „Usługodawcą”.

Kontakt z Usługodawcą można uzyskać:

–  korzystając z adresu poczty elektronicznej: pracownia@miedzianka.com.pl

 

§ 1 Definicje

 1. Regulamin – niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

 2. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje Zamówienia w Sklepie Internetowym.

 3. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, korzystającą ze Sklepu Internetowego w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 4. Usługodawca – podmiot świadczący usługi sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

 5. Przedmiot transakcji – Towary wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu Internetowego.

 6. Towar – rzecz ruchoma, prezentowana w Sklepie Internetowym, której dotyczy Umowa Sprzedaży. 

 7. Towar personalizowany – towar wykonywany na indywidualne zamówienie Klienta, nie objęty możliwością zwrotu. Towar ten rozumiany jest jako produkt, który nie nadaje się do powtórnej sprzedaży osobom trzecim, a są to wszystkie rzeczy, które według wyboru Klienta są odpowiednio przygotowywane (adresówki, identyfikatory, bransoletki, obrączki, breloki itp.).

 8. Usługa dodatkowa – usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Klienta poza Sklepem Internetowym w związku z charakterem sprzedawanych Towarów.

 9. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawarta pomiędzy Usługodawcą a Klientem, z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.

 10. Sklep Internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www, za pośrednictwem którego Klient może złożyć Zamówienie.

 11. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Towarów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży.

 12. System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego.

§ 2 Zasady ogólne 

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem miedzianka.com.

 2. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Klienta jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.

 3. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.

 4. Wszystkie Towary oferowane w sklepie są nowe, ręcznie wykonane na zamówienie, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

 5. W ramach wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca w celu realizacji zakupów, Klient powinien dysponować aktywnym kontem poczty elektronicznej (e-mail) oraz urządzeniem podłączonym do sieci Internet.

 6. Klient zobowiązany jest do niedostarczania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujące przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich.

§ 3 Składanie zamówień 

 1. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych są cenami brutto podanymi w złotych polskich. Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.

 2. Zamówienia są przyjmowane przez stronę internetową lub drogą mailową za pośrednictwem adresu e-mail: pracownia@miedzianka.com.pl.

 3. Zamówienia składane poprzez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.

 4. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Klient prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe w tym dokładny adres, na który Towar ma być wysłany oraz numer telefonu dla firmy kurierskiej i adres e-mail.

 5. W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Klientem. Jeśli kontakt z Klientem nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia.

 6. Klient w procesie składania zamówienia może wyrazić wolę otrzymania faktury, która może zostać załączona do wysyłanej przesyłki lub przesłana drogą elektroniczną, na wskazany adres e-mail w postaci elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, zgodnie z Ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

 7. W trakcie składania Zamówienia, Klient może wyrazić zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego Sprzedającego w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia. W wypadku udzielenia zgody, Klient ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.

 8. Klient może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez system w celu ułatwienia procesu składania kolejnego Zamówienia. W tym celu Klient powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login Klienta to podany przez niego adres e-mail. Hasło jest ciągiem znaków ustalanych przez Klienta. Hasło Klienta nie jest znane Sprzedającemu i Klient ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich.

 9. Po złożeniu przez Klienta skutecznego zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź ze sklepu potwierdzającą otrzymanie zamówienia. W razie nieokreślenia istotnych cech indywidualizujących zamówienie oraz braku kontaktu z Zamawiającym, Sprzedający może wysłać towar drogą losową (bez cech personalizacji).

 10. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia. Podany czas realizacji zamówienia to czas liczony w dniach roboczych, który upływa od zaksięgowania wpłaty na koncie Sprzedającego do momentu wysłania Zamówienia. Przeciętny czas realizacji Zamówienia wynosi 5 dni roboczych. W wyjątkowych sytuacjach może się wydłużyć do 14 dni roboczych, o czym każdorazowo Sprzedający poinformuje Klienta.

 11. W razie gdyby zakupiony Towar był na wyczerpaniu, Sprzedający poinformuje niezwłocznie Klienta o tym w wiadomości e-mail. Wynika to ze specyfiki produktów i dotyczy tych przedmiotów, które są wykonywane ręcznie na zamówienie z półproduktów pochodzących od podwykonawców. W razie zauważenia braku Towaru Sprzedający zaproponuje Klientowi inny przedmiot o podobnych cechach, zaproponuje nowy termin oczekiwania lub zwróci wpłatę.

§ 4 Koszty i termin wysyłki 

 1. Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia  albo drogą mailową. Sklep poinformuje Klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.

 2. Towar jest dostarczany za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich lub paczkomatów InPost.

 3. Przesyłka dostarczona jest w ciągu:

 • 1 dnia roboczego po dniu nadania (firma kurierska),

 • 3 dni roboczych po dniu nadania (paczkomaty InPost).

       4. Powyższy czas dostawy jest orientacyjny. Doliczyć do niego należy czas realizacji zamówienia opisany szczegółowo w §3 pkt. 10 oraz  przy    wyborze opcji płatności „przelew” należy doliczyć czas zaksięgowania środków na rachunku bankowym Sprzedającego (zwykle 1-2 dni robocze). 

       5. Klient jest obciążany kosztami dostawy (wysyłki) określonymi w cenniku transportu. Klient może się zapoznać z cennikiem w  każdej chwili klikając w link „DOSTAWA” na stronie głównej sklepu lub link “DOSTAWA I PŁATNOŚĆ” na stronie każdego Towaru.

§ 5 Płatności 

Na każdy sprzedany towar Sprzedający wystawia imienny dowód zakupu (faktura). Płatność za zamówiony Towar może nastąpić za pośrednictwem serwisu PayPal lub przelewem na konto bankowe Sprzedającego.

§ 6 Odstąpienie od umowy 

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni (podstawa prawna: art. 7 ust.1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzona przez produkt niebezpieczny Dz.U. Nr 22, poz. 271 ze zm.). Termin ten jest terminem nieprzekraczalnym i liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi – od dnia jej zawarcia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres Usługodawcy.

 2. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

 3. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar należy zwrócić na adres:
  MIEDZIANKA Joanna Kulesza 94-102 Łódź, ul. Nowe Sady 4 lok. 21
   

 4. Zgodnie z art. 10 ust. 3 pkt. 4 ustawy Konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży dotyczącej towarów wykonywanych na indywidualne zamówienie, czyli towarów personalizowanych, które są traktowane jako usługa i nie są objęte możliwością zwrotu. Towary te rozumiane są jako produkty, które nie nadają się do powtórnej sprzedaży osobom trzecim, a są to wszystkie te rzeczy, które według wyboru Klienta są odpowiednio przygotowywane (adresówki, identyfikatory personalizowane, bransoletki personalizowane, obrączki, breloki itp.).

§ 7 Procedura reklamacji 

 1. Kupujący ma prawo do zwrotu towaru niezgodnego z umową – reklamacja.

 2. Kupujący zobowiązany jest w tym celu niezwłocznie poinformować sprzedawcę załączając szczegółowy opis niezgodności towaru z umową. 

 3. Reklamacje należy składać na adres MIEDZIANKA Joanna Kulesza 94-102 Łódź, ul. Nowe Sady 4 lok. 21.

 4. Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta usługodawca naprawi lub wymieni reklamowany towar na nowy, pełnowartościowy lub zwróci wartość kupionego towaru.

 5. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, Klient może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru zgodnego z umową oraz rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności. (Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego).

 6. Klient traci uprawnienia określone w pkt. 5 niniejszego paragrafu, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi sklepu o tym fakcie. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem.

§ 8 Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych 

 1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez klientów sklepu internetowego w związku z zakupami jest Usługodawca. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda samych Użytkowników, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celu realizacji oraz rozliczenia usług świadczonych przez  Usługodawcę.

 2. Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji umów sprzedaży, w zawiązku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych towarów do klienta. Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania. Dane są przekazywane dobrowolnie, jednak są niezbędne do finalizacji Zamówienia.

 3. Osoby fizyczne w celu dokonania zakupu, powinny wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie: swojego imienia i nazwiska, adresu dostawy zamówienia wraz z nazwą kraju, adresu e-mail, numeru telefonu kontaktowego dla firmy kurierskiej, nazwy, pod którą osoba rejestrująca zamierza występować w Serwisie oraz hasła.

 4. Informacja o metodach i środkach technicznych służących wykrywaniu i korygowaniu błędów we wprowadzanych danych:

  1. W trakcie składania Zamówienia, do momentu naciśnięcia przycisku „Złóż zamówienie” Klienci posiadający konto w Sklepie internetowym mają możliwość samodzielnego korygowania wprowadzonych danych poprzez edycję profilu konta.

  2. Weryfikacji danych lub korekty Zamówienia można dokonać także poprzez wysłanie wiadomości e-mail do Usługodawcy na adres pracownia@miedzianka.com.pl

  3. Klient ma możliwość zmiany danych wprowadzonych podczas tworzenia Konta w każdym czasie w ramach udostępnionych opcji.

  4. Administrator zapewnia Użytkownikom, w szczególności, prawo wglądu do własnych danych, prawo żądania aktualizacji danych, prawo do odwołania przetwarzania danych osobowych oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w przepisach tej ustawy. Użytkownik ma prawo do usunięcia swoich danych osobowych z bazy danych sklepu, w tym celu obowiązany jest wysłać na adres email sklepu stosowną wiadomość.

  5. Dane podawane przez Użytkownika są zbierane i wykorzystywane do realizacji zamówień, celów księgowych, prezentowania aktualnej oferty Sklepu drogą mailową (w przypadku wyrażenia zgody) oraz do kontaktowania się z Użytkownikiem w ramach obsługi Sklepu oraz do innych czynności związanych z wykonywaniem umowy o świadczenie usług w ramach Sklepu.

  6. Dane Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. 

 5. Informacja o zasadach i sposobach utrwalania, zabezpieczania i udostępniania przez Usługodawcę drugiej stronie treści zawieranej umowy:

  1. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej umowy następuje przez przesłanie stosownej wiadomości e-mail po zawarciu Umowy Sprzedaży.

  2. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje przez wysłanie Klientowi na podany adres e-mail treści zawieranej umowy lub przez przekazanie Klientowi specyfikacji Zamówienia oraz dowodu zakupu.

  3. Treść zawieranej umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie teleinformatycznym Usługodawcy oraz udostępniana na każde żądanie Klienta.

§ 9 Zmiana Regulaminu

 1. Jeżeli w czasie, jaki upłynął od ostatniego logowania nastąpiła zmiana Regulaminu Sklepu, Klient akceptuje lub nie jego postanowienia po zmianach. W przypadku braku akceptacji warunków Regulaminu, w szczególności po wprowadzeniu jego zmian, zakupy w Sklepie internetowym nie są możliwe.

 2. Klientowi, który nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian przysługuje uprawnienie do usunięcia konta w każdym czasie.

 3. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.

§ 10 Postanowienia końcowe

 1.  W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 nr 22 poz. 271 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1176 ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).
 2. Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sklepem a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.).